Χ002: Ωφελούμενος Πληθυσμός (Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015)

Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, την απόσταση επί του οδικού δικτύου και δεύτερον με τη χρονοαπόσταση.

Η σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στην εκτίμηση του πληθυσμού που είναι προσπελάσιμος από ένα αστικό κέντρο της Ζώνης επιρροής του οδικού δικτύου και στη διερεύνηση των προοπτικών για λειτουργική διασύνδεση ανάμεσα στα διάφορα αστικά κέντρα και τις διάφορες περιφέρειες. Ειδικότερα ο δείκτης προσδιορίζει:

(α) τον πληθυσμό που ζει στους Νομούς (Ζώνη 4) από όπου διέρχεται το οδικό δίκτυο που εκφράζει μια περιοχή με δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων και επομένως μια χωρο- λειτουργική ενότητα

(β) τον πληθυσμό που ζει στις Περιφέρειες (Ζώνη 5) από όπου διέρχεται το οδικό δίκτυο που εκφράζει μια ευρύτερη περιοχή με δυνατότητα συχνών μετακινήσεων και επομένως μια περιοχή με αυξημένες πιθανότητες λειτουργικών διασυνδέσεων

(γ) τον πληθυσμό που ζει εντός συγκεκριμένων ζωνών χρονοαπόστασης από τις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Ζώνη 4) από όπου διέρχεται το δίκτυο αναφοράς του Παρατηρητηρίου.

Είναι σαφές ότι οι περιπτώσεις (α) και (β) ο δυνητικά ωφελούμενος πληθυσμός αναφέρεται για την κατάσταση μετά την ολοκλήρωση των έργων και οι μεταβολές προκύπτουν μόνο σε συνάρτηση της μεταβολής του πληθυσμού και μόνο.

Ο υπολογισμός βασίστηκε στον πραγματικό πληθυσμό της απογραφής του 2011 και παρουσιάζεται στον επόμενο Πίνακα:

Περιφερειακές Ενότητες 1,414,198
Περιφέρειες 5,394,700

Για την περίπτωση (γ) ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία.

Με την χρήση του Συστήματος ΓΣΠ υπολογίστηκαν οι χρονοαποστάσεις των 30′ 60′ και 120′ λεπτών από της Πρωτεύουσες των Νομών της Ζώνης 4. Ως δίκτυο αναφοράς για τον υπολογισμό της μεταβολής θεωρήθηκε ο Μάρτιος του 2015 όπου έχουν θεωρηθεί πλήρως λειτουργικά τα τμήματα του δικτύου που έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία (Γέφυρα, Μορέας Κόρινθος-Καλαμάτα, τα τμήματα της Ολυμπίας που έχουν αποδοθεί πλήρως στην Κυκλοφορία, και από την Ιόνια η παράκαμψη του Αγρινίου και της Άρτας). Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα υπολογισμού των χρονοαποστάσεων με την κατάσταση πριν την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα θα διαφοροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των έργων και στο μοντέλο υπολογισμού ενταχθούν και τα τμήματα αυτά που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή. Ως πληθυσμός αναφοράς θεωρήθηκε ο πραγματικός πληθυσμός του 2011 και στις δύο περιπτώσεις έτσι ώστε οι μεταβολές του πληθυσμού να μην υπεισέρθουν ως παράμετρος στον υπολογισμό. Η μέθοδος υπολογισμού έγινε με την υπέρθεση των ψηφιακών χαρτογραφικών επιπέδων των ζωνών των χρονοαποστάσεων και των δύο περιπτώσεων με το ψηφιακό χαρτογραφικό επίπεδο των  Οικισμών.

Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στους επόμενους πίνακες.

Ζώνη Χρονοαπόστασης 30′
Χωρίς τα έργα Μάρτιος 2015 Μεταβολή %
Αγρίνιον 12,501 16,300 23.31%
Τρίπολις 55,751 61,395 9.19%
Ιωάννινα 136,019 141,938 4.17%
Κόρινθος 144,618 147,828 2.17%
Καλαμάτα 100,112 102,165 2.01%
Πάτραι 294,098 299,078 1.67%
Ναύπλιον 68,714 69,790 1.54%
Άρτα 78,739 79,085 0.44%
Σύνολο χωρίς επικαλύψεις 890,552 917,579 2.01%

Στη ζώνες των χρονοαποστάσεων των 30′ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό παρατηρείται στη ζώνη του Αγρινίου λόγω της έναρξης λειτουργία της παράκαμψης του Αγρινίου, ενώ η μικρότερη στην αντίστοιχη ζώνη της Κορίνθου. Σε απόλυτα νούμερα πρώτη είναι η ζώνη των Πατρών με δεύτερη τη ζώνη της Κορίνθου.

Ζώνη Χρονοαπόστασης 60′
Χωρίς τα έργα Μάρτιος 2015 Μεταβολή %
Τρίπολις 219,717 400,648 45.16%
Καλαμάτα 202,797 246,956 17.88%
Ναύπλιον 242,376 286,086 15.28%
Ιωάννινα 250,651 294,770 14.97%
Πάτραι 465,439 541,483 14.04%
Αγρίνιον 84,074 88,261 4.74%
Άρτα 352,961 358,836 1.64%
Κόρινθος 3,640,380 3,687,036 1.27%
Σύνολο χωρίς επικαλύψεις 4,791,413 4,838,404 0.97%

Στη ζώνες των χρονοαποστάσεων των 60′ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται στην Τρίπολη λόγω της μερικής ένταξης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης, λόγω του Μορέα ενώ η μικρότερη στη ζώνη της Κορίνθου.

Ζώνη Χρονοαπόστασης 120′
Χωρίς τα έργα Μάρτιος 2015 Μεταβολή %
Καλαμάτα 565,095 876,431 35.52%
Τρίπολις 3,939,338 4,765,316 17.33%
Άρτα 910,333 1,069,818 14.91%
Αγρίνιον 203,699 236,603 13.91%
Ιωάννινα 1,231,831 1,394,507 11.67%
Κόρινθος 4,611,995 4,843,238 4.77%
Ναύπλιον 4,511,306 4,642,030 2.82%
Πάτραι 2,209,003 2,236,047 1.21%
Σύνολο χωρίς επικαλύψεις 6,388,163 6,531,181 2.19%

Στη ζώνες των χρονοαποστάσεων των 120′ η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται στην Καλαμάτα Τρίπολη λόγω της μερικής ένταξης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης, λόγω του Μορέα ενώ η μικρότερη η ζώνη της Πάτρας.

Στην αντίστοιχη σελίδα των χαρτών παρουσιάζονται οι ζώνες των χρονοαποστάσεων 30′ 60′ και 120′ όπου και γεωγραφικά απεικονίζονται οι μεταβολές που έχουν επιφέρει η απόδοση στην κυκλοφορία της Γέφυρας, του Μορέα και των τμημάτων της Νέας οδού και Ολυμπίας οδού.

 

Posted in Δελτία Αποτελεσμάτων and tagged .