Χ003: Αλληλεπίδραση – Ελκτικότητα (Συνοπτική Έκθεση Αποτελεσμάτων 3/2015)

O δείκτης αποτελεί μια ενδεικτική ποσοτική εκτίμηση της μεταβολής της έλξης των πόλεων σε σχέση με την κατάταξή τους σε κατηγορίες μεγέθους και κατηγορίες (χρονο)απόστασης ή γενικευμένου κόστους.

Οι επιδράσεις των αλλαγών αυτών στην ίδια την αναπτυξιακή πορεία των πόλεων αποτελούν, προφανώς, αντικείμενο ειδικής μελέτης που δεν καλύπτεται από την εκτίμηση ενός μεμονωμένου δείκτη.

Για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο βαρύτητας δηλαδή το γινόμενο πληθυσμού πόλης (Πi) επί το άθροισμα των λόγων του πληθυσμού των πόλεων Πj δια του τετραγώνου της (χρονο)απόστασης τους Dij

Εi = Πi * ∑Πj/(Dij)2

Όπου
Εi = Δυνητική Ελκυστικότητα της πόλης προέλευσης(i)
Πi = Ο πληθυσμός της πόλης προέλευσης(i)
Πj = Ο πληθυσμός της πόλης προορισμού.
Dij = η χρονοαπόσταση μεταξύ προέλευσης-προορισμού.

Με την χρήση του Συστήματος ΓΣΠ υπολογίστηκαν οι χρονοαποστάσεις και δημιουργήθηκε ο Πίνακας Προέλευσης – Προορισμού από της Πρωτεύουσες των Νομών της Ζώνης 4. Ως δίκτυο αναφοράς για τον υπολογισμό της μεταβολής θεωρήθηκε ο Μάρτιος του 2015 όπου έχουν θεωρηθεί πλήρως λειτουργικά τα τμήματα του δικτύου που έχουν αποδοθεί στην κυκλοφορία (Γέφυρα, Μορέας Κόρινθος-Καλαμάτα, τα τμήματα της Ολυμπίας που έχουν αποδοθεί πλήρως στην Κυκλοφορία, και από την Ιόνια η παράκαμψη του Αγρινίου και της Άρτας). Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα υπολογισμού των χρονοαποστάσεων με την κατάσταση πριν την ολοκλήρωση αυτών των έργων. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα θα διαφοροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των έργων και στο μοντέλο υπολογισμού ενταχθούν και τα τμήματα αυτά που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή. Ως πληθυσμός αναφοράς θεωρήθηκε ο πραγματικός πληθυσμός του 2011 στην πρώτη περίπτωση και όσον αφορά την κατάσταση πριν τα έργα ως πληθυσμός αναφοράς θεωρήθηκε ο πραγματικός πληθυσμός του 2001.

Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα.

Πληθυσμός 2001 Πληθυσμός 2011 Χωρίς τα έργα Μάρτιος 2015 Μεταβολή Πληθυσμού Μεταβολή Ελκτικότητας
Τρίπολις 25,52 30,09 1,438,024 2,693,344 17.91% 87.29%
Καλαμάτα 49,154 53,041 1,312,521 2,279,126 7.91% 73.64%
Κόρινθος 29,787 29,993 1,815,848 2,838,504 0.69% 56.32%
Ναύπλιον 13,822 14,671 1,004,769 1,430,896 6.14% 42.41%
Ιωάννινα 61,629 64,458 1,473,400 2,088,645 4.59% 41.76%
Άρτα 19,435 21,596 1,349,400 1,847,483 11.12% 36.91%
Αγρίνιον 42,39 45,947 3,307,510 4,521,490 8.39% 36.70%
Πάτραι 160,4 167,718 4,979,784 6,771,906 4.56% 35.99%

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα την σημαντικότερη αύξηση της ελκτικότητας την παρουσιάζουν η Τρίπολη και η Καλαμάτα λόγω της λειτουργία του Μορέα και ακολουθούν οι υπόλοιπες πόλεις.

Posted in Δελτία Αποτελεσμάτων and tagged .