Οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες αποσκοπούν στην περιγραφή της φύσης της οικονομίας των περιοχών που επηρεάζονται από τα έργα, μέσω της διαχρονικής τους μεταβολής. Οι δείκτες αυτοί μελετάνε τις επιδράσεις των έργων με χαμηλότερο επίπεδο αυτό της περιφερειακής ενότητας αναλύοντας την επίδραση των έργων στην τοπική και ευρύτερη περιοχή. Για την καλύτερη αποτύπωση των επιδράσεων, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τέσσερις υποομάδες δεικτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΛΠ).

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΠIΠΕΔΟ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡIΑΣ (ΚΑΤA ΚΕΦΑΛH ΑΕΠ)

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕΠ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ SEN

ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΒΙΟΠΑ ΚΛΠ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ